Vydané publikace a články

Vydané publikace

  CHMELOVÁ, Martina, RADILOVÁ, Eva. Vzdělávání v předškolních zařízení v Německu, Holandsku a Švédsku: Příručka dobré praxe. Vyd. 1. Praha: Alfa Human Service, 2015, 115 s. ISBN 978-80-260-8417-4.   

Příručka dobré praxe rekapituluje základní informace, postřehy a nápady, které byly získány v rámci zahraničních stáží v Německu, Nizozemsku a Švédsku. Stáže byly určeny pedagogickým pracovnicím a ředitelkám mateřských škol Pardubického kraje. Německý Straubing, nizozemský Utrecht a švédský Goteborg. Tato města poskytla v období od dubna do počátku června 2015 zázemí celkem 51 učitelkám a ředitelkám.

  CHMELOVÁ, Martina, KOCOUROVÁ, Veronika a SYROVÁTKOVÁ, Petra. Sdílená péče v rodině s dětmi se zdravotním postižením: Příručka dobré praxe. 1. vydání. Praha: Alfa Human Service, 2015. ISBN 978-80-260-8326-9.
 Obálka sborníku Posilování výchovných a manažerských kompetencí pedagogů v MŠ ALFA HUMAN SERVICE. Posilování výchovných a manažerských kompetencí pedagogů v MŠ. Praha, 2013, 61 s.
 Obálka Evaluační zprávy projektu Přátelská školka CHMELOVÁ, Martina, Petr HOUDEK, Michal KOČÍ a Květa HRBKOVÁ. Evaluační zpráva projektu Přátelská školka. Praha, 2013.  
 Mateřská škola: Příklady dobré praxe KOLEKTIV AUTORŮ. ALFA HUMAN SERVICE. Mateřská škola: pedagog - dítě - rodič - vzdělávání - hra - výchova: Příklady dobré praxe. Praha, 2013, 109 s.

Pochopení a přijetí odlišností, jinakosti a různorodosti ve společnosti prostřednictvím rozvíjené schopnosti sebereflexe, tolerance a empatie je cestou, která pomáhá k navození rovnováhy a přátelského prostředí v podmínkách různých profesí. Pedagogické profese v tomto nejsou žádnou výjimkou. Naopak, ve většině případů jsou tyto schopnosti a nadání k vytvoření prostředí důvěry nezbytné k efektivnímu výkonu pedagogické práce. Preprimární vzdělávání zaujímá v těchto aspektech výjimečné postavení, ačkoli ve schématu vzdělávání stojí většinou mimo centrum pozornosti.

Vydané články

 Náhled článku Jak pracovat s vizí mateřské školy

CHMELOVÁ, Martina. Jak pracovat s vizí. Poradce ředitelky mateřské školy: aktuální informace a praktické rady pro řízení mateřské školy. 2016, 5(8), 25-27. ISSN 1804-9745.


Začněme nejdříve jednoduchým schematickým obrázkem s názvem Co je vize? I takto totiž může vize vypadat. Na horizontu má nějaký tvar. Můžeme zapojit fantazii a hádat, oč jde. Pokud se přiblížíme horizontu a lépe si vizi prohlédneme, spatříme, že nabývá jiného tvaru a významu, než se třeba zpočátku zdálo... V praxi se ukazuje, že si vizi potřebujeme dobře prohlédnout a porozumět jí.

 Náhled článku Jak na systematické vzdělávání pracovníků v mateřské školy CHMELOVÁ, Martina. Jak na systematické vzdělávání pracovníků v MŠ. Poradce ředitelky mateřské školy: aktuální informace a praktické rady pro řízení mateřské školy. 2016, 5(7), 26-27. ISSN 1804-9745.
Tento článek volně navazuje na sérii příspěvků uveřejněných v Poradci v minulém roce, jež byla zaměřena na sdílení postřehů, inspirací a zkušeností z absolvovaných zahraničních stáží v Německu, Nizozemsku a ve Švédsku, a dále na článek z červnového čísla Poradce z roku 2014, v němž jsem se přímo věnovala problematice systematického vzdělávání pedagogů v mateřské škole.
 Náhled článku o zahraničních stážích pro pedagogy mateřských škol CHMELOVÁ, Martina. Nejpodstatnější zjištění vyplývající ze zahraničních stáží. Poradce ředitelky mateřské školy: aktuální informace a praktické rady pro řízení mateřské školy. 2016, 5(5), 32-33. ISSN 1804-9745.
V posledních třech číslech Poradce jsme se věnovali podrobnějším informacím o průběhu týdenních zahraničních stáží v předškolních zařízeních v německém Straubingu, nizozemském Utrechtu a švédském Göteborgu, které probíhaly od dubna do června 2015. Cílem zahraničních stáží bylo získání informací o uplatňovaných pedagogických přístupech v navštívených zemí, komunikaci a spolupráci s rodiči i o manažerské práci v zahraničních školských organizacích.
 Náhled článku Předškolní vzdělávání v Nizozemí CHMELOVÁ, Martina a Eva RADILOVÁ. Předškolní vzdělávání v Nizozemsku. Poradce ředitelky mateřské školy: aktuální informace a praktické rady pro řízení mateřské školy. 2015, 5(3), 20-25. ISSN 1804-9745.
V květnu letošního roku proběhla zahraniční stáž v předškolních zařízeních v nizozemském Utrechtu. Zúčastnilo se jí 32 ředitelek a učitelek mateřských škol Pardubického kraje. Utrecht je čtvrté největší město v Nizozemsku ležící ve stejnojmenné provincii. Je sídlem největší univerzity v zemi a střediskem církevní správy.
 Náhled článku Martiny Chmelové s názvem Zkušenosti ze zahraničních stáží v předškolních zařízeních CHMELOVÁ, Martina. Zkušenosti ze zahraničních stáží v předškolních zařízeních. Poradce ředitelky mateřské školy: aktuální informace a praktické rady pro řízení mateřské školy. 2015, 5(1), 18-19. ISSN 1804-9745.
Německý Straubing, nizozemský Utrecht a švédský Göteborg poskytly v období od dubna do počátku června 2015 zázemí celkem 51 učitelkám a ředitelkám mateřských škol z Pardubického kraje. V tomto období byly realizovány zahraniční stáže v celkem 12 předškolních zařízení.
 Náhled článku Evy Radilové Koučink jako metoda rozhovoru RADILOVÁ, Eva. Koučink jako metoda rozhovoru. Poradce ředitelky mateřské školy: aktuální informace a praktické rady pro řízení mateřské školy. 2015, 4(6), 24-25. ISSN 1804-9745.
œKoučování a koučink se staly opravdu užívanými pojmy a metodou rozhovoru, mnohdy však v nesprávném kontextu. Je to proto, že s rozhovory, které metodu koučování používají nebo ji připomínají jen velmi okrajově, se často mylně zaměňuje. Tato metoda se v mnoha kritériích liší od běžného mezilidského rozhovoru nebo jiných typů vedeného dialogu, jimiž jsou například mentoring, poradenství či psychoterapie.
 Náhled článku Evy Radilo - Jak zvyšovat psychickou odolnost pracovníků MŠ RADILOVÁ, Eva. Jak zvyšovat psychickou odolnost pracovníků mateřských škol. Poradce ředitelky mateřské školy: aktuální informace a praktické rady pro řízení mateřské školy. 2015, 4(5), 22-23. ISSN 1804-9745..
V případě profese pedagoga předškolního zařízení nabývá téma psychické odolnosti na důležitosti a významu. Péče o psychickou stabilitu je na prvním místě v každém zaměstnání, kde se pracuje s lidmi. Role pedagoga však navíc spadá do oblasti pomáhajících profesí, čímž se potřeba péče o psychickou odolnost a stabilitu mnohonásobně zvyšuje.
 Náhled článku Martiny Chmelové s názvem Systematické vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ CHMELOVÁ, Martina. Systematické vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ. Poradce ředitelky mateřské školy: aktuální informace a praktické rady pro řízení mateřské školy. 2014, 3(10), 16-18. ISSN 1804-9745.
Cíle realizace předškolního vzdělávání stanovuje § 33 školského zákona č. 561/2004 Sb. takto: „Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.“
 Náhled článku Martiny Chmelové s názvem Učitelka mateřské školy v roli pomáhajícího pracovníka CHMELOVÁ, Martina. Učitelka mateřské školy v roli pomáhajícího pracovníka. Poradce ředitelky mateřské školy: aktuální informace a praktické rady pro řízení mateřské školy. 2014, 3(9), 18-20. ISSN 1804-9745.
Kdykoli uvádím, že poskytuji vzdělávací a konzultační služby pedagogům v mateřské škole, mnohým zúčastněným se vybaví dnes už okřídlený výrok amerického spisovatele Roberta Fulghuma, unitářského pastora, fi lozofa a učitele, který v roce 1985 sepsal titulní esej budoucí stejnojmenné knížky „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce“.
 Náhled článku Martiny Chmelové a Květy Hrbkové s názvem Možnosti osobnostního rozvoje pedagogického pracovníka. CHMELOVÁ, Martina a Květa HRBKOVÁ. Možnosti osobnostního rozvoje pedagogického pracovníka. Poradce ředitelky mateřské školy: aktuální informace a praktické rady pro řízení mateřské školy. 2013, 3(2), 26-28. ISSN 1804-9745.
Pochopení a přijetí odlišností, jinakosti a různorodosti prostřednictvím rozvíjené schopnosti seberefl exe, tolerance a empatie je cestou, která pomáhá k navození rovnováhy a přátelského prostředí v podmínkách různých profesí. Pedagogické profese v tomto směru nejsou žádnou výjimkou. Naopak – ve většině případů jsou právě tyto schopnosti nezbytné k efektivnímu výkonu pedagogické práce.